Handelsbetingelser

Handelsbetingelser

Version 04-2023

1. GYLDIGHED
Nærværende salgs- og leveringsbetingelser gælder for alle tilbud, salg og leverancer.

2. TILBUD
Alle tilbud afgives med forbehold for mellemsalg, jf. pkt. 4. Afgiver sælger tilbud, der ikke angiver særlig acceptfrist, bortfalder tilbuddet, såfremt accept ikke er kommet frem til sælger senest 8 dage fra tilbuddets dato.

3. RAMMEAFTALE
Med indgåelse af en rammeaftale, forpligter WILLBRANDT sig til at levere til køber, et i rammeaftalen fastsat antal i en fastsat periode, og køber forpligter sig til at aftage fra WILLBRANDT det i rammeaftalen fastsatte antal indenfor den fastsatte periode.

Hvis rammen ikke er leveret 100% ved rammeaftalens udløb, er begge parter forpligtet til at lave en aftale om afkaldelse af det resterende antal. Ved en eventuel forlængelse af rammeaftaleperioden, pålægges varens pris et finansieringstillæg, for opbevaring af varen på WILLBRANDTs lager. Hvis køber ikke ønsker levering af det resterende antal, er WILLBRANDT berettiget til at afkræve den fulde værdi, som det resterende antal beløber sig til, samt et beløb til forsvarlig bortskaffelse af varen.

4. MELLEMSALG
Indtil købers accept er kommet frem til sælger, er sælger berettiget til at indgå aftale med tredjemand vedrørende det tilbudte med den virkning, at tilbuddet over for køber bortfalder uden nærmere meddelelse.

5. PRIS

5.1 WILLBRANDT har et minimum ordrebeløb på DKK 2.000 ekskl. moms og 275,- i Euro. Hvis ordren er under minimumsbeløbet, vil der blive pålagt et håndteringsgebyr på DKK 500 eller 75,- i Euro.

 5.2 Alle priser er i danske kroner eller euro og eksklusive moms. Køber er forpligtet til indtil leveringen at acceptere ændringer i prisen som følge af dokumenterede forøgede omkostninger for sælger som følge af ændringer i valutakurser, told, skatter, afgifter, pandemier, krig m.v. vedrørende den aftalte leverance.

5.3 Ved eventuelle afskæringer eller tilpasninger betaler køber for tiloversblevet materiale.

5.4 Såfremt det solgte, er omfattet af en af sælger benyttet prisliste, sker prisfastsættelsen med udgangspunkt i den prisliste, der er gældende på leveringsdagen.

6. BETALING

6.1 Betaling skal ske senest den dato, fakturaen angiver som sidste rettidige betalingsdag. Såfremt en sådan ikke er angivet, skal betaling ske kontant ved levering.

6.2 Såfremt leveringen udskydes på grund af købers forhold (fordringshavermora), er køber, med mindre sælger skriftligt meddeler køber andet – alligevel forpligtet til at foretage enhver betaling til sælger, som om levering var sket til aftalt tid.

6.3 Hvis betaling sker efter forfaldsdato, er køber pligtig til at svare morarente af det forfaldne beløb med 2% pr. påbegyndt måned. Ligeledes kan WILLBRANDT momsfrit tillægge rykkergebyr og kompensationsgebyr på rykkerskrivelse Jf. lovgivning.

6.4 Køber er ikke berettiget til at modregne med eventuelle modkrav på sælger, som ikke er skriftligt anerkendt af sælger, og har ikke ret til at tilbageholde nogen del af købesummen på grund af modfordringer af nogen art.

6.5 Det fulde fakturabeløb skal modtages – betalers bankomkost- ninger må ikke fratrækkes det overførte beløb. Sælger er ansvarlig udelukkende for egen bankomkostninger. Ligeså køber.

7. EJENDOMSFORBEHOLD

7.1 Sælger forbeholder sig, med de begrænsninger der følger af ufravigelige retsregler, ejendomsretten til det solgte, indtil hele købesummen med tillæg af påløbne omkostninger er betalt til sælger eller til den, han har til transporteret sin ret.

7.2 Ved omdannelse eller bearbejdning af det solgte opretholdes ejendomsforbeholdet, således at det omfatter den omdannede eller bearbejdede genstand i et omfang svarende til den værdi, det solgte repræsenterede ved salget.

8. LEVERING

8.1 Levering sker fra sælgers adresse eller fabrik, uanset om sælger ved egne folk eller ved tredjemand i henhold til særskilt aftale med køber bringer det solgte til køber. Leveringen sker Ex Works iht. Incoterms 2020 og ex. emballage.

8.2 Leveringstidspunktet kan være aftalt til en bestemt dato eller til en bestemt tid efter aftalens indgåelse. Det er en forudsætning, at samtlige oplysninger, der er nødvendige for ordrens udførelse på aftaletidspunktet, er kommet til sælgers kundskab.

8.3 Vedrører ordren produkter, som på ordredatoen ikke er på sælgers lager, har sælger pligt til uden ugrundet ophold at underrette køber herom, og om hvornår levering forventes at kunne ske.

8.4 Hvis levering ikke sker inden for leveringstiden, er køber alene berettiget til ved skriftlig meddelelse til sælger at kræve levering og fastsætte en endelig rimelig frist herfor, og derved angive, at køber agter at hæve aftalen, såfremt levering ikke sker inden for denne fastsatte frist. Såfremt levering ikke er sket inden for den således af køber fastsatte frist, er køber berettiget til ved skriftlig meddelelse til sælger at hæve aftalen.

8.5 Hæver køber aftalen i henhold til pkt. 8.4, har køber ret til at kræve erstatning for de dokumenterede omkostninger, der er påført køber ved anskaffelse af tilsvarende leverancer fra anden side. Køber har ikke herudover ret til nogen anden erstatning i anledning af forsinkelsen. Sælger har således intet ansvar for forsinkelsen – dette gælder et hvert tab forsinkelsen måtte have forårsaget, herunder driftstab, tabt fortjeneste og andre økonomiske tab.

8.6 Såfremt forsinkelse ved levering skyldes, at sælger er i en situation som angivet i pkt. 14.3, udskydes leveringstiden med den tid, som hindringen varer, idet begge parter dog skal være berettiget til ansvarsfrit at annullere aftalen, når hindringen har varet i mere end 3 måneder. Nærværende bestemmelse finder anvendelse, uanset om årsagen til forsinkelsen indtræffer før eller efter udløbet af den aftalte leveringstid. Sælger forbeholder sig ret til dellevering.

8.7 For skaffevarer og materialer solgt i forskrivning forbeholdes en margin på +/-10% af det specificerede kvantum.

8.8 Beregning af vægt, styk- eller længdeangivelse sker i overensstemmelse med sædvane.

9. FORSENDELSE

9.1 Alle forsendelser, der foretages af sælgeren pr. bil, er betinget af, at aflæsningsstedet er tilgængeligt ad farbar vej.

9.2 Køber er ansvarlig for omgående aflæsning. Eventuel ventetid sker for købers regning.

10. EMBALLAGE

10.1 Emballering sker for købers regning, med mindre det udtrykkelig fremgår, at dette er inkluderet i prisen.

10.2 Emballagen tages kun retur efter særskilt aftale. 11. PRODUKTINFORMATION

11. PRODUKTINFORMATION

11.1 Certifikat medfølger kun hvis det er bestilt skriftligt sammen med ordren. Sælger kontrollerer, at certifikatet dækker den leverede vare, men kontrollerer ikke certifikatets oplysninger.

11.2 Tegninger, specifikationer o. lign., som er udleveret til køber før eller efter aftalens indgåelse, forbliver sælgers ejendom og må ikke videregives uden skriftlig aftale eller i øvrigt misbruges.

11.3 Køber er ansvarlig for, at de tekniske data og materialet/ produktet i sin helhed egner sig til købers behov/anvendelse.

11.4 Er produktet ikke bestilt efter en standard eller med en angiven kvalitetsbetegnelse vil produktet blive leveret som en almindelig handelsvare uden ansvar for specielle kvalitetskrav.

12. PRODUKTÆNDRINGER

Sælger forbeholder sig ret til uden varsel at foretage ændringer iaftalte specifikationer, hvis dette kan ske uden ulempe for køber.

13. MANGLER OG REKLAMATION

13.1 Ved levering skal køber straks foretage en sådan undersøgelse af det solgte, som ordentlig forretningsbrug kræver.

13.2 Hvis køber vil påberåbe sig en mangel, skal køber, straks efter at manglen er eller burde være opdaget, give sælger skriftlig meddelelse herom samt anføre, hvori manglen består. Såfremt køber har opdaget eller burde have opdaget manglen, og ikke reklamerer som anført, kan han ikke senere gøre manglen gældende. Såfremt der ikke foreligger nogen mangel, som sælger bærer ansvaret for, har sælger ret til godtgørelse for det arbejde og de omkostninger, reklamationen unødigt har påført sælger.

13.3 Efter sælgers valg vil mangler ved det solgte blive afhjulpet, eller det solgte vil blive omleveret. Såfremt manglen afhjælpes herved, har køber ikke ret til yderligere mangelsbeføjelser.

13.4 Sker afhjælpning eller omlevering i henhold til pkt. 13.3 ikke inden rimelig tid, er køber under iagttagelse af dansk rets
almindelige regler samt nærværende salgs- og leveringsbetingelser berettiget til at hæve aftalen, kræve afslag i købesummen eller kræve erstatning.

13.5 Har køber ikke inden 12 måneder efter leveringsdato påberåbt sig manglen over for sælger, kan han ikke senere gøre den gældende. Anvendes det solgte mere intensivt end det er aftalt, eller kan anses forudsat ved aftalens indgåelse, forkortes 12 måneders perioden forholdsmæssigt. For dele, der er udskiftet eller repareret jf. pkt. 13.3, påtager sælger sig de samme forpligtelser, som gælder for det oprindeligt solgte i et tidsrum af 12 måneder, dog således at sælgers mangel ansvar ikke for nogen del af det solgte kan udstrækkes til mere end 18 måneder fra den oprindelige leveringsdato.

13.6 Forandring af eller indgreb i det solgte uden sælgers skriftlige samtykke fritager sælger for enhver forpligtelse.

14. ANSVARSBEGRÆNSNING VED FORSINKELSE ELLER MANGLER

14.1 Et erstatningskrav eller et krav om forholdsmæssigt afslag overfor sælger kan ikke overstige det betalte beløb for den solgte genstand.

14.2 Sælger hæfter ikke for driftstab, avancetab eller andre indirekte tab i anledning af aftalen, herunder indirekte tab, der opstår som følge af forsinkelse eller mangler ved det solgte. Følgende omstændigheder medfører ansvarsfrihed for sælger, såfremt de forhindrer aftalens opfyldelse eller gør opfyldelsen urimelig byrdefuld: Arbejdskonflikt og enhver anden omstændighed, som parterne ikke er herrer over, såsom brand, pandemier, krig, mobilisering eller uforudsete militærindkaldelser af tilsvarende omfang, rekvirering, beslaglæggelse, valutarestriktioner, oprør og uroligheder, mangel på transportmidler, generel vareknaphed, restriktioner af drivkraft samt mangler ved eller forsinkelse af leverancer fra underleverandører og fra leverandører, som skyldes nogen af de i dette punkt nævnte omstændigheder. Omstændigheder som nævnt, der var indtruffet inden tilbuddets afgivelse/aftalens indgåelse, medfører kun ansvarsfrihed, såfremt deres indflydelse på aftalens opfyldelse ikke kunne forudses på dette tidspunkt.

14.3 Det påhviler sælger uden ugrundet ophold skriftligt at underrette køber, dersom der indtræffer omstændigheder som nævnt i pkt.14.3.

15. GARANTI

Såfremt fabrikanten har udarbejdet en særlig skriftlig garanti forvaren, vil den kun blive videregivet til køber, såfremt det fremgår af garantien, at alene fabrikanten hæfter for garantiforpligtelsen i forhold til køber/købers aftager, idet krav på ydelser efter en af fabrikanten udformet garanti kun kan gøres gældende over for fabrikanten

16. RETURNERING

6.1 Det solgte modtages kun retur efter forudgående skriftlig aftale, og returvarer skal være i ubeskadiget stand og returneres i original emballage. Varer på fix-mål tages ikke retur.

16.2 l de tilfælde hvor køber har indgået skriftlig aftale om, at varer kan returneres, krediteres køberen for de returnerede varer i henhold til de på returtidspunktet gældende regler hos sælgeren vedrørende retur varer.

16.3 l de tilfælde, hvor køber er berettiget til at ophæve handlen, skal det solgte fremsendes til sælger i original emballage og for købers regning og risiko. l det omfang sælger påføres forsendelsesomkostninger m.v., er sælger berettiget til at kræve disse refunderet af køber og modregne disse i købers eventuelle krav mod sælger.

16.4 Såfremt det solgte, returneres til sælger med henblik på ombytning eller afhjælpning af mangler, skal det solgte fremsendes til sælger i original emballage og for købers regning og risiko. Varen anses for købers egendom indtil reklamationen er færdigbehandlet. I tilfælde hvor reklamationen accepteres, refunderes købers udgifter til transport. l det omfang sælger påføres forsendelsesomkostninger m.v., er sælger berettiget til at kræve disse refunderet af køber og modregne disse i købers eventuelle krav mod sælger. Efter afsluttet reparation eller ved ombytning er køber forpligtet til for egen regning og risiko at afhente den reparerede eller ombyttede genstand hos sælger.

16.5 Varer, der specielt er fremskaffet til køber og som ikke er en almindelig lagervare hos sælger, kan ikke returneres.

17. PRODUKTANSVAR

For produktansvar gælder de til enhver gældende regler i dansk ret. l det omfang intet andet fremgår af ufravigelige retsregler, er sælger ikke ansvarlig for driftstab, avancetab eller andet indirekte tab.

18. TRANSPORT AF RETTIGHEDER OG PLIGT

Sælger er berettiget til at overdrage samtlige rettigheder og pligter i henhold til aftalen til tredjemand.

18. TVISTIGHEDER

Enhver uoverensstemmelse mellem parterne afgøres ved domstolene efter dansk ret.

GENERAL TERMS OF SALES AND DELIVERY
version 03 2022

1. VADILITY
The general terms of sales and delivery hereafter apply to all quotations, sales, and deliveries.

2. OFFERS

All offers are submitted subject to intermediate sales, cf. 4. If the seller submits an offer that does not specify a special acceptance deadline, the offer lapses if acceptance has not reached Seller within 8 days from the date of the offer.

3. FRAMEWORK AGREEMENT
By entering into a framework agreement, Seller undertakes to deliver to the Buyer a number stipulated in the framework agreement for a specified period, and the Buyer undertakes to purchase from Seller the number stipulated in the framework agreement within the stipulated period. If the frame is not delivered 100% at the end of the frame agreement, both parties are obliged to make an agreement to waive the remaining number. In the event of an extension of the framework agreement period, a financing surcharge is imposed on the price of the goods, for storage of the goods in WILLBRANDT’s warehouse. If the Buyer does not want delivery of the remaining quantity, Seller is entitled to demand the full value to which the remaining quantity amounts, as well as an amount for correct disposal of the goods.

4. INTERMEDIATE SALES
Until the Buyer’s acceptance has reached Seller, Seller is entitled to enter into an agreement with a third party concerning the goods quoted with the result that the quotation to the Buyer lapses without further notice.

5. PRICE

5.1 WILLBRANDT has a minimum order amount of DKK 2,000 excl. VAT and 275, – in Euro. If the order is below the minimum order amount, a handling fee of
DKK 500 or 75,- in Euro will be charged.

5.2 All prices are stated in Danish kroner or in Euro and exclusive of VAT. Until the date of delivery the Buyer is obliged to accept price
adjustments as a result of documented increased costs beyond Seller’s control in consequence of changes in exchange rates, customs duties, taxes, duties, pandemics, war, etc. concerning the agreed delivery.

5.3 In case of cut-off or customized deliveries, if any, the Buyer pays the surplus material.

5.4 If the goods sold are covered by a price list used by Seller, the pricing will be based on the price list valid on the date of delivery

6. PAYMENT

6.1 Payment must be made not later than the date stipulated in the invoice as the last timely payment date. If no such date is stated, payment must be made in cash upon delivery.

6.2 If delivery is postponed due to circumstances at the Buyer’s circumstances (claimant’s default), the Buyer is – unless otherwise informed in writing by Seller – still liable to effect any payment to Seller as if delivery had taken place at the time agreed upon.

6.3 If payment is made after the due date, Buyer is liable to pay penalty interest on the overdue amount at a rate of 2% per commenced month. Likewise, WILLBRANDT can add a reminder fee and compensation fee to the reminder letter Cf. legislation.

6.4 The Buyer is not entitled to set-off any counterclaims against Seller, which are not accepted in writing by Seller, and he has no right to retain any part of the purchase sum due to counter claims whatsoever.

6.5 Full invoice amount must be received – payer`s bank charges may not be deducted from transferred amount. Seller is solely responsible for own bank charges. Buyer likewise.

7. RETENTION OF OWNERSHIP

7.1 With the limitations that follow from mandatory legislation, Seller retains the title to the sold goods until the entire purchase sum including expenses incurred has been paid in full to seller, or to the person to whom he has transported his right.

7.2 In case of conversion or processing of the goods sold the ownership remains with Seller in such a way that it covers the converted or processed subject into an extent corresponding to the value represented by the goods sold on the date of sale.

8. DELIVERY

8.1 Delivery takes place from the seller’s address or factory, regardless of whether by Seller’s own staff or by a third party in accordance with a separate agreement with the buyer delivers what is sold to the buyer. Delivery takes place Ex Works according to Incoterms 2020 and ex. packaging.

8.2 The time of delivery may be an exact date or a specific time after the date of entering the agreement. It is a condition that all information necessary to execute the order on the date agreed upon is brought to Seller’s knowledge.

8.3 In case the order includes products not available from Seller’s stock on the ordering date Seller is liable to notify the Buyer immediately and to indicate the expected delivery date.

8.4 If delivery is not effected within the time of delivery stated, the Buyer is entitled only in written notice to Seller to claim delivery and stipulate a reasonable time-limit and here by indicate that he intends to cancel the agreement if delivery is not effected before the date stated. If delivery is not effected within the stipulated day, the Buyer is entitled to cancel the agreement in writing to the Seller.

8.5 If the Buyer cancels the agreement acc.to clause 8.4, he is entitled to claim damages for the expenses incurred in connection with buying corresponding goods from another supplier. Beyond this the Buyer is not entitled to any kind of compensation whatsoever due to the delay. Seller has thus no responsibility for the delay – this applies to any loss caused by the delay including loss on operations, loss of earnings, and other financial losses.

8.6 If the delay is caused by circumstances on part of Seller as stated in clause 14.3, the time of delivery is prolonged by the period corresponding to the duration of the obstacle. However, both parties have exempt from responsibility the right to cancel the agreement if the obstacle has lasted for more than 3 months. The present stipulation applies no matter whether the cause of the delay occurs before or after the expiration of the time of delivery agreed upon. Seller reserves the right to partial delivery.

8.7 As to individually produced goods and drop shipment sales direct from works a margin of +/-10 % of the specified quantity is reserved.

8.8 Calculation of weight, piece or length specification is made in accordance with usual practice.

9. SHIPMENT

9.1 All shipments made by Seller by truck are conditional on the place of unloading being accessible by passable road.

9.2 The Buyer is responsible for immediate unloading. Waiting time, if any, is for the Buyer’s account.

10. PACKAGING
10.1 Packaging of the goods is for the Buyer’s account unless it is expressly stated that packaging is included in the price.

10.2 Return of packaging is accepted only according to separate agreement.

11. PRODUCTINFORMATION

11.1 Certificate is supplied only according to previous agreement
in writing together with the order. Seller inspects that the certificate
includes the goods delivered, but do not inspect the contents of the
certificate.

11.2 Drawings, specifications etc. which have been delivered to the Buyer before entering into the agreement remain Seller’s property and must not be disclosed on without a written permission or otherwise misused.

11.3 The responsibility rests with the Buyer that the technical data and all material/products correspond to his actual needs/ application.

11.4 If the product has not been ordered according to a Standard or a known quality description, it will be supplied in normal commercial quality without any liability for special quality requirements.

12. PRODUCT MODIFICATION

Seller retains the right to change the agreed specification if it can be carried out without inconvenience for the Buyer.

13. DEFICIENCIES AND CLAIMS

13.1 The Buyer must immediately upon receipt examine the goods sold as prescribed according to proper trade custom.

13.2 If the Buyer wants to claim a defect, he must immediately after the defect has been or could have been detected by ordinary watchfulness inform Seller in writing and state the nature of the defect. If the Buyer has detected or should have detected the defect and does not submit a Claim as stated above, the claim cannot be set up at a later time. In case no defect exists subject to Seller’s liability, Seller has a right to reimbursement of the labour and costs unnecessarily caused by the claim.

13.3 The remedy for a defect is at Seller’s discretion either repair or replacement of the goods sold. If the defect hereby is remedied, the Buyer has no claims based on the defect.

13.4 If repair or replacement according to clause 13.3 does not take place within reasonable time, the Buyer is in accordance with Danish Law and the present terms of sales and delivery entitled to cancel the agreement, claim reduction in the purchase price or claim compensation.

13.5 If within 12 months after the date of delivery, the Buyer has not submitted a notice of the defect to Seller he cannot claim compensation at a later time. If the goods sold are exposed to more intensive usage than agreed or could be foreseen when entering into the agreement, the 12 months period is shortened
proportionally. For a period of 12 months Seller has the same liability for parts which have been replaced or repaired according to clause 13.3. as for the goods originally sold. However, for no part of the goods sold Seller’s deficiency liability can exceed 18 months after the original date of delivery.

13.6 Modification of or conversion in the goods sold without Seller’s
written consent releases Seller from any obligation whatsoever.

14. LIMITATION OF LIABILITY IN CASE OF DELAY OR DEFICIENCIES

14.1 Any claim for compensation or claim for proportional reductionof the purchase sum against Seller cannot exceed the amount paid for the goods sold.

14.2 Seller is not liable for loss on operations, loss of earnings or other indirect losses caused by the agreement including indirect
losses due to delays or deficiencies of the goods sold.

14.3 The following circumstances cause exemption from responsibility for Seller if they hinder the execution of the order or make the execution unreasonably burdensome: industrial conflicts or any other circumstance beyond the parties’ control such as fire, pandemics, war, mobilization or unforeseen military callups to a corresponding extent, requisition, confiscation, currency restrictions, riots and civil commotion, lack of means of transport, common shortage of goods, restrictive measures of driving power as well as deficiencies in or delays of deliveries from sub- suppliers and suppliers due to any of the circumstances stated in this clause. Circumstances as stated above which occurred before the making of the quotation/entering of the agreement cause exemption for responsibility only if their effect on the fulfilment of the agreement was to be foreseen prior to that date.

14.4 Seller is liable to notify the Buyer immediately in writing if such circumstances as stated in clause 14.3 occur.

15. WARRANTY

If the manufacturer has drawn up a written warranty covering the goods it will be passed on to the Buyer only if it appears from the warranty that the liability rests solely with the manufacturer in relation to the Buyer’s/Buyers’ purchaser as claims for payment according to a warranty by the manufacturer can be set up only towards the manufacturer.

16. RETURN OF GOODS

16.1 The goods sold can be returned only according to previous agreement in writing and goods returned must be in undamaged condition and in the original packaging. Fixed size material is not returnable.

16.2 In cases based on a written return agreement the Buyer is credited with the goods returned according to the rules in force concerning returned goods at Seller’s at the date of the returning.

16.3 In those cases where the Buyer is entitled to cancel the agreement or if the goods sold are returned to Seller with replacement or repair of deficiencies in mind, the goods sold shall be returned to the Seller in original packaging and for the Buyer’s account and risk. If Seller is charged with shipping costs etc. Seller is entitled to claim compensation from the Buyer and to setoff these in the Buyer’s claim against Seller, if any.

16.4 If the sold item is returned to the Seller for the purpose of exchanging or remedying defects, the sold item must be sent to the Seller in original packaging and at the buyer’s expense and risk. The commodity is considered the property of the Buyer until the complaint has been processed. In cases where the complaint is accepted, the buyer’s expenses for transport are reimbursed. To the extent that the Seller incurs shipping costs, etc., the Seller is entitled to demand these reimbursed by the Buyer and set them off against the buyer’s possible claims against the Seller. After completion of the repair or replacement, the Buyer is obliged to pick up the repaired or replaced item from the Seller at his own expense and risk.

16.5 Goods specially procured for the Buyer and not being Seller’s ordinary stock items cannot be returned.

17. PRODUCT LIABILITY

As to product liability applicable law in force at any time in Denmark applies. If mandatory legislation does not state otherwise the Seller is not responsible for loss on operations, loss of earnings or other indirect loss.

18. TRANSFER OF RIGHTS AND OBLIGATIONS

According to the agreement Seller is entitled to transfer all rights and obligations to a third party.

19. DISPUTES

In case of any legal dispute between the parties, Danish Law shall apply

Handelsbetingelser

Handelsbetingelser

Kontakt kontoret

Version 04-2023

1. GYLDIGHED
Nærværende salgs- og leveringsbetingelser gælder for alle tilbud, salg og leverancer.

2. TILBUD
Alle tilbud afgives med forbehold for mellemsalg, jf. pkt. 4. Afgiver sælger tilbud, der ikke angiver særlig acceptfrist, bortfalder tilbuddet, såfremt accept ikke er kommet frem til sælger senest 8 dage fra tilbuddets dato.

3. RAMMEAFTALE
Med indgåelse af en rammeaftale, forpligter WILLBRANDT sig til at levere til køber, et i rammeaftalen fastsat antal i en fastsat periode, og køber forpligter sig til at aftage fra WILLBRANDT det i rammeaftalen fastsatte antal indenfor den fastsatte periode.

Hvis rammen ikke er leveret 100% ved rammeaftalens udløb, er begge parter forpligtet til at lave en aftale om afkaldelse af det resterende antal. Ved en eventuel forlængelse af rammeaftaleperioden, pålægges varens pris et finansieringstillæg, for opbevaring af varen på WILLBRANDTs lager. Hvis køber ikke ønsker levering af det resterende antal, er WILLBRANDT berettiget til at afkræve den fulde værdi, som det resterende antal beløber sig til, samt et beløb til forsvarlig bortskaffelse af varen.

4. MELLEMSALG
Indtil købers accept er kommet frem til sælger, er sælger berettiget til at indgå aftale med tredjemand vedrørende det tilbudte med den virkning, at tilbuddet over for køber bortfalder uden nærmere meddelelse.

5. PRIS

5.1 WILLBRANDT har et minimum ordrebeløb på DKK 2.000 ekskl. moms og 275,- i Euro. Hvis ordren er under minimumsbeløbet, vil der blive pålagt et håndteringsgebyr på DKK 500 eller 75,- i Euro.

 5.2 Alle priser er i danske kroner eller euro og eksklusive moms. Køber er forpligtet til indtil leveringen at acceptere ændringer i prisen som følge af dokumenterede forøgede omkostninger for sælger som følge af ændringer i valutakurser, told, skatter, afgifter, pandemier, krig m.v. vedrørende den aftalte leverance.

5.3 Ved eventuelle afskæringer eller tilpasninger betaler køber for tiloversblevet materiale.

5.4 Såfremt det solgte, er omfattet af en af sælger benyttet prisliste, sker prisfastsættelsen med udgangspunkt i den prisliste, der er gældende på leveringsdagen.

6. BETALING

6.1 Betaling skal ske senest den dato, fakturaen angiver som sidste rettidige betalingsdag. Såfremt en sådan ikke er angivet, skal betaling ske kontant ved levering.

6.2 Såfremt leveringen udskydes på grund af købers forhold (fordringshavermora), er køber, med mindre sælger skriftligt meddeler køber andet – alligevel forpligtet til at foretage enhver betaling til sælger, som om levering var sket til aftalt tid.

6.3 Hvis betaling sker efter forfaldsdato, er køber pligtig til at svare morarente af det forfaldne beløb med 2% pr. påbegyndt måned. Ligeledes kan WILLBRANDT momsfrit tillægge rykkergebyr og kompensationsgebyr på rykkerskrivelse Jf. lovgivning.

6.4 Køber er ikke berettiget til at modregne med eventuelle modkrav på sælger, som ikke er skriftligt anerkendt af sælger, og har ikke ret til at tilbageholde nogen del af købesummen på grund af modfordringer af nogen art.

6.5 Det fulde fakturabeløb skal modtages – betalers bankomkost- ninger må ikke fratrækkes det overførte beløb. Sælger er ansvarlig udelukkende for egen bankomkostninger. Ligeså køber.

7. EJENDOMSFORBEHOLD

7.1 Sælger forbeholder sig, med de begrænsninger der følger af ufravigelige retsregler, ejendomsretten til det solgte, indtil hele købesummen med tillæg af påløbne omkostninger er betalt til sælger eller til den, han har til transporteret sin ret.

7.2 Ved omdannelse eller bearbejdning af det solgte opretholdes ejendomsforbeholdet, således at det omfatter den omdannede eller bearbejdede genstand i et omfang svarende til den værdi, det solgte repræsenterede ved salget.

8. LEVERING

8.1 Levering sker fra sælgers adresse eller fabrik, uanset om sælger ved egne folk eller ved tredjemand i henhold til særskilt aftale med køber bringer det solgte til køber. Leveringen sker Ex Works iht. Incoterms 2020 og ex. emballage.

8.2 Leveringstidspunktet kan være aftalt til en bestemt dato eller til en bestemt tid efter aftalens indgåelse. Det er en forudsætning, at samtlige oplysninger, der er nødvendige for ordrens udførelse på aftaletidspunktet, er kommet til sælgers kundskab.

8.3 Vedrører ordren produkter, som på ordredatoen ikke er på sælgers lager, har sælger pligt til uden ugrundet ophold at underrette køber herom, og om hvornår levering forventes at kunne ske.

8.4 Hvis levering ikke sker inden for leveringstiden, er køber alene berettiget til ved skriftlig meddelelse til sælger at kræve levering og fastsætte en endelig rimelig frist herfor, og derved angive, at køber agter at hæve aftalen, såfremt levering ikke sker inden for denne fastsatte frist. Såfremt levering ikke er sket inden for den således af køber fastsatte frist, er køber berettiget til ved skriftlig meddelelse til sælger at hæve aftalen.

8.5 Hæver køber aftalen i henhold til pkt. 8.4, har køber ret til at kræve erstatning for de dokumenterede omkostninger, der er påført køber ved anskaffelse af tilsvarende leverancer fra anden side. Køber har ikke herudover ret til nogen anden erstatning i anledning af forsinkelsen. Sælger har således intet ansvar for forsinkelsen – dette gælder et hvert tab forsinkelsen måtte have forårsaget, herunder driftstab, tabt fortjeneste og andre økonomiske tab.

8.6 Såfremt forsinkelse ved levering skyldes, at sælger er i en situation som angivet i pkt. 14.3, udskydes leveringstiden med den tid, som hindringen varer, idet begge parter dog skal være berettiget til ansvarsfrit at annullere aftalen, når hindringen har varet i mere end 3 måneder. Nærværende bestemmelse finder anvendelse, uanset om årsagen til forsinkelsen indtræffer før eller efter udløbet af den aftalte leveringstid. Sælger forbeholder sig ret til dellevering.

8.7 For skaffevarer og materialer solgt i forskrivning forbeholdes en margin på +/-10% af det specificerede kvantum.

8.8 Beregning af vægt, styk- eller længdeangivelse sker i overensstemmelse med sædvane.

9. FORSENDELSE

9.1 Alle forsendelser, der foretages af sælgeren pr. bil, er betinget af, at aflæsningsstedet er tilgængeligt ad farbar vej.

9.2 Køber er ansvarlig for omgående aflæsning. Eventuel ventetid sker for købers regning.

10. EMBALLAGE

10.1 Emballering sker for købers regning, med mindre det udtrykkelig fremgår, at dette er inkluderet i prisen.

10.2 Emballagen tages kun retur efter særskilt aftale. 11. PRODUKTINFORMATION

11. PRODUKTINFORMATION

11.1 Certifikat medfølger kun hvis det er bestilt skriftligt sammen med ordren. Sælger kontrollerer, at certifikatet dækker den leverede vare, men kontrollerer ikke certifikatets oplysninger.

11.2 Tegninger, specifikationer o. lign., som er udleveret til køber før eller efter aftalens indgåelse, forbliver sælgers ejendom og må ikke videregives uden skriftlig aftale eller i øvrigt misbruges.

11.3 Køber er ansvarlig for, at de tekniske data og materialet/ produktet i sin helhed egner sig til købers behov/anvendelse.

11.4 Er produktet ikke bestilt efter en standard eller med en angiven kvalitetsbetegnelse vil produktet blive leveret som en almindelig handelsvare uden ansvar for specielle kvalitetskrav.

12. PRODUKTÆNDRINGER

Sælger forbeholder sig ret til uden varsel at foretage ændringer iaftalte specifikationer, hvis dette kan ske uden ulempe for køber.

13. MANGLER OG REKLAMATION

13.1 Ved levering skal køber straks foretage en sådan undersøgelse af det solgte, som ordentlig forretningsbrug kræver.

13.2 Hvis køber vil påberåbe sig en mangel, skal køber, straks efter at manglen er eller burde være opdaget, give sælger skriftlig meddelelse herom samt anføre, hvori manglen består. Såfremt køber har opdaget eller burde have opdaget manglen, og ikke reklamerer som anført, kan han ikke senere gøre manglen gældende. Såfremt der ikke foreligger nogen mangel, som sælger bærer ansvaret for, har sælger ret til godtgørelse for det arbejde og de omkostninger, reklamationen unødigt har påført sælger.

13.3 Efter sælgers valg vil mangler ved det solgte blive afhjulpet, eller det solgte vil blive omleveret. Såfremt manglen afhjælpes herved, har køber ikke ret til yderligere mangelsbeføjelser.

13.4 Sker afhjælpning eller omlevering i henhold til pkt. 13.3 ikke inden rimelig tid, er køber under iagttagelse af dansk rets
almindelige regler samt nærværende salgs- og leveringsbetingelser berettiget til at hæve aftalen, kræve afslag i købesummen eller kræve erstatning.

13.5 Har køber ikke inden 12 måneder efter leveringsdato påberåbt sig manglen over for sælger, kan han ikke senere gøre den gældende. Anvendes det solgte mere intensivt end det er aftalt, eller kan anses forudsat ved aftalens indgåelse, forkortes 12 måneders perioden forholdsmæssigt. For dele, der er udskiftet eller repareret jf. pkt. 13.3, påtager sælger sig de samme forpligtelser, som gælder for det oprindeligt solgte i et tidsrum af 12 måneder, dog således at sælgers mangel ansvar ikke for nogen del af det solgte kan udstrækkes til mere end 18 måneder fra den oprindelige leveringsdato.

13.6 Forandring af eller indgreb i det solgte uden sælgers skriftlige samtykke fritager sælger for enhver forpligtelse.

14. ANSVARSBEGRÆNSNING VED FORSINKELSE ELLER MANGLER

14.1 Et erstatningskrav eller et krav om forholdsmæssigt afslag overfor sælger kan ikke overstige det betalte beløb for den solgte genstand.

14.2 Sælger hæfter ikke for driftstab, avancetab eller andre indirekte tab i anledning af aftalen, herunder indirekte tab, der opstår som følge af forsinkelse eller mangler ved det solgte. Følgende omstændigheder medfører ansvarsfrihed for sælger, såfremt de forhindrer aftalens opfyldelse eller gør opfyldelsen urimelig byrdefuld: Arbejdskonflikt og enhver anden omstændighed, som parterne ikke er herrer over, såsom brand, pandemier, krig, mobilisering eller uforudsete militærindkaldelser af tilsvarende omfang, rekvirering, beslaglæggelse, valutarestriktioner, oprør og uroligheder, mangel på transportmidler, generel vareknaphed, restriktioner af drivkraft samt mangler ved eller forsinkelse af leverancer fra underleverandører og fra leverandører, som skyldes nogen af de i dette punkt nævnte omstændigheder. Omstændigheder som nævnt, der var indtruffet inden tilbuddets afgivelse/aftalens indgåelse, medfører kun ansvarsfrihed, såfremt deres indflydelse på aftalens opfyldelse ikke kunne forudses på dette tidspunkt.

14.3 Det påhviler sælger uden ugrundet ophold skriftligt at underrette køber, dersom der indtræffer omstændigheder som nævnt i pkt.14.3.

15. GARANTI

Såfremt fabrikanten har udarbejdet en særlig skriftlig garanti forvaren, vil den kun blive videregivet til køber, såfremt det fremgår af garantien, at alene fabrikanten hæfter for garantiforpligtelsen i forhold til køber/købers aftager, idet krav på ydelser efter en af fabrikanten udformet garanti kun kan gøres gældende over for fabrikanten

16. RETURNERING

6.1 Det solgte modtages kun retur efter forudgående skriftlig aftale, og returvarer skal være i ubeskadiget stand og returneres i original emballage. Varer på fix-mål tages ikke retur.

16.2 l de tilfælde hvor køber har indgået skriftlig aftale om, at varer kan returneres, krediteres køberen for de returnerede varer i henhold til de på returtidspunktet gældende regler hos sælgeren vedrørende retur varer.

16.3 l de tilfælde, hvor køber er berettiget til at ophæve handlen, skal det solgte fremsendes til sælger i original emballage og for købers regning og risiko. l det omfang sælger påføres forsendelsesomkostninger m.v., er sælger berettiget til at kræve disse refunderet af køber og modregne disse i købers eventuelle krav mod sælger.

16.4 Såfremt det solgte, returneres til sælger med henblik på ombytning eller afhjælpning af mangler, skal det solgte fremsendes til sælger i original emballage og for købers regning og risiko. Varen anses for købers egendom indtil reklamationen er færdigbehandlet. I tilfælde hvor reklamationen accepteres, refunderes købers udgifter til transport. l det omfang sælger påføres forsendelsesomkostninger m.v., er sælger berettiget til at kræve disse refunderet af køber og modregne disse i købers eventuelle krav mod sælger. Efter afsluttet reparation eller ved ombytning er køber forpligtet til for egen regning og risiko at afhente den reparerede eller ombyttede genstand hos sælger.

16.5 Varer, der specielt er fremskaffet til køber og som ikke er en almindelig lagervare hos sælger, kan ikke returneres.

17. PRODUKTANSVAR

For produktansvar gælder de til enhver gældende regler i dansk ret. l det omfang intet andet fremgår af ufravigelige retsregler, er sælger ikke ansvarlig for driftstab, avancetab eller andet indirekte tab.

18. TRANSPORT AF RETTIGHEDER OG PLIGT

Sælger er berettiget til at overdrage samtlige rettigheder og pligter i henhold til aftalen til tredjemand.

18. TVISTIGHEDER

Enhver uoverensstemmelse mellem parterne afgøres ved domstolene efter dansk ret.

GENERAL TERMS OF SALES AND DELIVERY
version 03 2022

1. VADILITY
The general terms of sales and delivery hereafter apply to all quotations, sales, and deliveries.

2. OFFERS

All offers are submitted subject to intermediate sales, cf. 4. If the seller submits an offer that does not specify a special acceptance deadline, the offer lapses if acceptance has not reached Seller within 8 days from the date of the offer.

3. FRAMEWORK AGREEMENT
By entering into a framework agreement, Seller undertakes to deliver to the Buyer a number stipulated in the framework agreement for a specified period, and the Buyer undertakes to purchase from Seller the number stipulated in the framework agreement within the stipulated period. If the frame is not delivered 100% at the end of the frame agreement, both parties are obliged to make an agreement to waive the remaining number. In the event of an extension of the framework agreement period, a financing surcharge is imposed on the price of the goods, for storage of the goods in WILLBRANDT’s warehouse. If the Buyer does not want delivery of the remaining quantity, Seller is entitled to demand the full value to which the remaining quantity amounts, as well as an amount for correct disposal of the goods.

4. INTERMEDIATE SALES
Until the Buyer’s acceptance has reached Seller, Seller is entitled to enter into an agreement with a third party concerning the goods quoted with the result that the quotation to the Buyer lapses without further notice.

5. PRICE

5.1 WILLBRANDT has a minimum order amount of DKK 2,000 excl. VAT and 275, – in Euro. If the order is below the minimum order amount, a handling fee of
DKK 500 or 75,- in Euro will be charged.

5.2 All prices are stated in Danish kroner or in Euro and exclusive of VAT. Until the date of delivery the Buyer is obliged to accept price
adjustments as a result of documented increased costs beyond Seller’s control in consequence of changes in exchange rates, customs duties, taxes, duties, pandemics, war, etc. concerning the agreed delivery.

5.3 In case of cut-off or customized deliveries, if any, the Buyer pays the surplus material.

5.4 If the goods sold are covered by a price list used by Seller, the pricing will be based on the price list valid on the date of delivery

6. PAYMENT

6.1 Payment must be made not later than the date stipulated in the invoice as the last timely payment date. If no such date is stated, payment must be made in cash upon delivery.

6.2 If delivery is postponed due to circumstances at the Buyer’s circumstances (claimant’s default), the Buyer is – unless otherwise informed in writing by Seller – still liable to effect any payment to Seller as if delivery had taken place at the time agreed upon.

6.3 If payment is made after the due date, Buyer is liable to pay penalty interest on the overdue amount at a rate of 2% per commenced month. Likewise, WILLBRANDT can add a reminder fee and compensation fee to the reminder letter Cf. legislation.

6.4 The Buyer is not entitled to set-off any counterclaims against Seller, which are not accepted in writing by Seller, and he has no right to retain any part of the purchase sum due to counter claims whatsoever.

6.5 Full invoice amount must be received – payer`s bank charges may not be deducted from transferred amount. Seller is solely responsible for own bank charges. Buyer likewise.

7. RETENTION OF OWNERSHIP

7.1 With the limitations that follow from mandatory legislation, Seller retains the title to the sold goods until the entire purchase sum including expenses incurred has been paid in full to seller, or to the person to whom he has transported his right.

7.2 In case of conversion or processing of the goods sold the ownership remains with Seller in such a way that it covers the converted or processed subject into an extent corresponding to the value represented by the goods sold on the date of sale.

8. DELIVERY

8.1 Delivery takes place from the seller’s address or factory, regardless of whether by Seller’s own staff or by a third party in accordance with a separate agreement with the buyer delivers what is sold to the buyer. Delivery takes place Ex Works according to Incoterms 2020 and ex. packaging.

8.2 The time of delivery may be an exact date or a specific time after the date of entering the agreement. It is a condition that all information necessary to execute the order on the date agreed upon is brought to Seller’s knowledge.

8.3 In case the order includes products not available from Seller’s stock on the ordering date Seller is liable to notify the Buyer immediately and to indicate the expected delivery date.

8.4 If delivery is not effected within the time of delivery stated, the Buyer is entitled only in written notice to Seller to claim delivery and stipulate a reasonable time-limit and here by indicate that he intends to cancel the agreement if delivery is not effected before the date stated. If delivery is not effected within the stipulated day, the Buyer is entitled to cancel the agreement in writing to the Seller.

8.5 If the Buyer cancels the agreement acc.to clause 8.4, he is entitled to claim damages for the expenses incurred in connection with buying corresponding goods from another supplier. Beyond this the Buyer is not entitled to any kind of compensation whatsoever due to the delay. Seller has thus no responsibility for the delay – this applies to any loss caused by the delay including loss on operations, loss of earnings, and other financial losses.

8.6 If the delay is caused by circumstances on part of Seller as stated in clause 14.3, the time of delivery is prolonged by the period corresponding to the duration of the obstacle. However, both parties have exempt from responsibility the right to cancel the agreement if the obstacle has lasted for more than 3 months. The present stipulation applies no matter whether the cause of the delay occurs before or after the expiration of the time of delivery agreed upon. Seller reserves the right to partial delivery.

8.7 As to individually produced goods and drop shipment sales direct from works a margin of +/-10 % of the specified quantity is reserved.

8.8 Calculation of weight, piece or length specification is made in accordance with usual practice.

9. SHIPMENT

9.1 All shipments made by Seller by truck are conditional on the place of unloading being accessible by passable road.

9.2 The Buyer is responsible for immediate unloading. Waiting time, if any, is for the Buyer’s account.

10. PACKAGING
10.1 Packaging of the goods is for the Buyer’s account unless it is expressly stated that packaging is included in the price.

10.2 Return of packaging is accepted only according to separate agreement.

11. PRODUCTINFORMATION

11.1 Certificate is supplied only according to previous agreement
in writing together with the order. Seller inspects that the certificate
includes the goods delivered, but do not inspect the contents of the
certificate.

11.2 Drawings, specifications etc. which have been delivered to the Buyer before entering into the agreement remain Seller’s property and must not be disclosed on without a written permission or otherwise misused.

11.3 The responsibility rests with the Buyer that the technical data and all material/products correspond to his actual needs/ application.

11.4 If the product has not been ordered according to a Standard or a known quality description, it will be supplied in normal commercial quality without any liability for special quality requirements.

12. PRODUCT MODIFICATION

Seller retains the right to change the agreed specification if it can be carried out without inconvenience for the Buyer.

13. DEFICIENCIES AND CLAIMS

13.1 The Buyer must immediately upon receipt examine the goods sold as prescribed according to proper trade custom.

13.2 If the Buyer wants to claim a defect, he must immediately after the defect has been or could have been detected by ordinary watchfulness inform Seller in writing and state the nature of the defect. If the Buyer has detected or should have detected the defect and does not submit a Claim as stated above, the claim cannot be set up at a later time. In case no defect exists subject to Seller’s liability, Seller has a right to reimbursement of the labour and costs unnecessarily caused by the claim.

13.3 The remedy for a defect is at Seller’s discretion either repair or replacement of the goods sold. If the defect hereby is remedied, the Buyer has no claims based on the defect.

13.4 If repair or replacement according to clause 13.3 does not take place within reasonable time, the Buyer is in accordance with Danish Law and the present terms of sales and delivery entitled to cancel the agreement, claim reduction in the purchase price or claim compensation.

13.5 If within 12 months after the date of delivery, the Buyer has not submitted a notice of the defect to Seller he cannot claim compensation at a later time. If the goods sold are exposed to more intensive usage than agreed or could be foreseen when entering into the agreement, the 12 months period is shortened
proportionally. For a period of 12 months Seller has the same liability for parts which have been replaced or repaired according to clause 13.3. as for the goods originally sold. However, for no part of the goods sold Seller’s deficiency liability can exceed 18 months after the original date of delivery.

13.6 Modification of or conversion in the goods sold without Seller’s
written consent releases Seller from any obligation whatsoever.

14. LIMITATION OF LIABILITY IN CASE OF DELAY OR DEFICIENCIES

14.1 Any claim for compensation or claim for proportional reductionof the purchase sum against Seller cannot exceed the amount paid for the goods sold.

14.2 Seller is not liable for loss on operations, loss of earnings or other indirect losses caused by the agreement including indirect
losses due to delays or deficiencies of the goods sold.

14.3 The following circumstances cause exemption from responsibility for Seller if they hinder the execution of the order or make the execution unreasonably burdensome: industrial conflicts or any other circumstance beyond the parties’ control such as fire, pandemics, war, mobilization or unforeseen military callups to a corresponding extent, requisition, confiscation, currency restrictions, riots and civil commotion, lack of means of transport, common shortage of goods, restrictive measures of driving power as well as deficiencies in or delays of deliveries from sub- suppliers and suppliers due to any of the circumstances stated in this clause. Circumstances as stated above which occurred before the making of the quotation/entering of the agreement cause exemption for responsibility only if their effect on the fulfilment of the agreement was to be foreseen prior to that date.

14.4 Seller is liable to notify the Buyer immediately in writing if such circumstances as stated in clause 14.3 occur.

15. WARRANTY

If the manufacturer has drawn up a written warranty covering the goods it will be passed on to the Buyer only if it appears from the warranty that the liability rests solely with the manufacturer in relation to the Buyer’s/Buyers’ purchaser as claims for payment according to a warranty by the manufacturer can be set up only towards the manufacturer.

16. RETURN OF GOODS

16.1 The goods sold can be returned only according to previous agreement in writing and goods returned must be in undamaged condition and in the original packaging. Fixed size material is not returnable.

16.2 In cases based on a written return agreement the Buyer is credited with the goods returned according to the rules in force concerning returned goods at Seller’s at the date of the returning.

16.3 In those cases where the Buyer is entitled to cancel the agreement or if the goods sold are returned to Seller with replacement or repair of deficiencies in mind, the goods sold shall be returned to the Seller in original packaging and for the Buyer’s account and risk. If Seller is charged with shipping costs etc. Seller is entitled to claim compensation from the Buyer and to setoff these in the Buyer’s claim against Seller, if any.

16.4 If the sold item is returned to the Seller for the purpose of exchanging or remedying defects, the sold item must be sent to the Seller in original packaging and at the buyer’s expense and risk. The commodity is considered the property of the Buyer until the complaint has been processed. In cases where the complaint is accepted, the buyer’s expenses for transport are reimbursed. To the extent that the Seller incurs shipping costs, etc., the Seller is entitled to demand these reimbursed by the Buyer and set them off against the buyer’s possible claims against the Seller. After completion of the repair or replacement, the Buyer is obliged to pick up the repaired or replaced item from the Seller at his own expense and risk.

16.5 Goods specially procured for the Buyer and not being Seller’s ordinary stock items cannot be returned.

17. PRODUCT LIABILITY

As to product liability applicable law in force at any time in Denmark applies. If mandatory legislation does not state otherwise the Seller is not responsible for loss on operations, loss of earnings or other indirect loss.

18. TRANSFER OF RIGHTS AND OBLIGATIONS

According to the agreement Seller is entitled to transfer all rights and obligations to a third party.

19. DISPUTES

In case of any legal dispute between the parties, Danish Law shall apply